tel: 503-460-993

Wyślij zamówienie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DreamFun Przemyslaw Lewinski , z siedzibą w: Nowinki, ul. Gosciniec Warecki 57, 05-540 Zalesie Górne, (zwanym w dalszej części Administratorem). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: dreamfun.pl@gmail.com lub pisemnie na wyżej wymieniony adres do korespondencji.

 

Państwa dane zbierane są celu przedstawienia oferty marketingowej, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wynajmu, obsługi urządzeń, organizacji imprez oraz świadczenia tych usług, wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, a w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług.

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych, firmom świadczącym usługi techniczne, operatorom pocztowym, przewoźnikom. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 

  1. 1. Dostępu do danych osobowych , tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
  2. 2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. 3. Ograniczenia przetwarzania danych , tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania.
  4. 4. Usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie.
  5. 5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.
  6. 6. Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 

  1. 1. Wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
  2. 2. Z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacja wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

 

Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba ze Administrator danych wykaże, ze istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Do zawarcia umowy o świadczenie usług wynajmu, obsługi urządzeń, organizacji imprezy wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy i/lub fakturze VAT. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale konieczne w celu zawarcia, wykonania umowy jak i wystawienia faktury. Bez tych danych nie będziemy mogli zrealizować zawartej umowy. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

tel: 503-460-993